Organisatie de Vrolijkheid

Organisatie

Netwerk

Nationale Stichting ter bevordering van Vrolijkheid is een netwerkorganisatie bestaande uit een landelijk kantoor en lokaal zelfstandig werkende teams. In 2020 waren dit in totaal 440 personen. In elk azc waar de Vrolijkheid werkt sturen twee programmacoördinatoren een eigen team aan. Deze teams bestaan uit kunstenaars, vrijwilligers en stagiairs; mensen die met kunst en creativiteit investeren in kinderen, jongeren en hun ouders.

Programmacoördinatoren

Programmacoördinatoren plannen, organiseren en coördineren op freelance basis één of meerdere dagen per week kunstzinnige en creatieve activiteiten en voeren dit samen met bewoners en hun team uit in een azc. Zij zijn verantwoordelijk voor het programma, de ruimte, rapportages, administratie en de samenstelling en begeleiding van het team. Zij betrekken organisaties en mensen vanuit de lokale gemeenschap bij het programma. Programmacoördinatoren zijn zeer bepalend voor de kwaliteit en continuïteit van de Vrolijkheid op een azc en dit stelt hoge eisen aan de werving en selectie. In 2020 werden 57 programmacoördinatoren één tot 2,5 dag per week betaald tegen een standaard tarief van 26 euro per uur inclusief btw.

Kunstenaars/workshopleiders

De Vrolijkheid waarborgt de kwaliteit van kunstzinnige workshops en activiteiten door kunstenaars te betrekken. Zij zijn verantwoordelijk voor het inhoudelijke concept en het begeleiden van het creatieve proces. Zij werken nauw samen met de programmacoördinatoren en stemmen de activiteiten af op de specifieke omstandigheden in azc’s. Kunstenaars die woonachtig zijn op azc’s worden actief betrokken. In 2020 waren in totaal 176 kunstenaars en workshopbegeleiders actief voor de Vrolijkheid.

Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen de stabiele basis van de lokale teams. De Vrolijkheid investeert in vrijwilligers met begeleiding, trainingen en inspiratiedagen. Vrijwilligers kunnen bewoners van het azc zijn, of mensen die in de buurt wonen. In 2020 waren in totaal 187 vrijwilligers actief en dat is een forse vermindering ten opzichte van 2019 waarin er 286 vrijwilligers actief waren. De voornaamste redenen hiervan waren dat er minder grote groepsactiviteiten werden georganiseerd en het een lastig jaar was (door corona restricties op azc’s) voor nieuwe teamleden om te starten; het onderhouden van contact met de kinderen en jongeren werd voornamelijk gedaan door de al aanwezige groep vrijwilligers.

Stage 

Een stage bij de Vrolijkheid duurt minimaal drie maanden omdat structuur en vaste gezichten belangrijk zijn voor de continuïteit op het azc. De voorkeur gaat uit naar stages van kunst- en creatieve opleidingen. De mogelijkheden voor stages bij de Vrolijkheid verschillen per locatie.

Landelijk kantoor

Het kantoor van de Vrolijkheid is gevestigd in Amsterdam. In 2020 bestond het kantoorteam uit 20 werknemers, 15,0 fte in totaal. Het kantoorteam is verantwoordelijk voor de financiële, inhoudelijke, administratieve, juridische, communicatieve en educatieve ondersteuning van de teams in het netwerk. In 2020 vonden ruim 100 werkbezoeken plaats aan de lokale teams. Dit is slechts een kwart van het aantal fysieke werkbezoeken in 2019. Overleg en voortgangsgesprekken vonden 2020 grotendeels plaats middels videobellen. Zo ondersteunde het kantoorteam het netwerk bij de organisatie van de activiteiten, de kwaliteit, uitwisseling, administratie, inspiratie, netwerken en fondsenwerving. Voor de werknemers van de Vrolijkheid is geen cao van toepassing. Het salaris van medewerkers is gebaseerd op een eigen salarishuis dat in lijn is met de richtlijn van Goede Doelen Nederland.

Directie 

De directeur, Taco Ruighaver, is benoemd door het bestuur en verantwoordelijk voor beleidsvorming, planning, aansturing en uitvoering. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en heeft eens per jaar een functioneringsgesprek met de voorzitter en een lid van het bestuur. De directeur onderhoudt maandelijks contact met landelijke projectleiders en minimaal tweewekelijks met het management team (MT). Het MT bestaat uit de directeur, zakelijk leider, en de landelijk coördinator. Alle werknemers voeren tweemaal per jaar een functioneringsgesprek met de directeur. In 2020 bedroeg het brutosalaris (inclusief vakantiegeld) van de directeur €77.334 bij een 36-urige werkweek. De totale bezoldiging (salaris inclusief het werkgeversdeel van de pensioenlasten) bedroeg €85.858. Deze directiebeloning ligt onder de in categorie E van de BSD score bepaalde grens van een maximaal bruto normjaarinkomen van €88.310 (Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties (d.d. 1 april 2019) van de Commissie Normstelling).

Bestuur

Het bestuur van de Vrolijkheid is onafhankelijk en heeft een toezichthoudende rol ten aanzien van de uitvoerende organisatie. Het is daarbij verantwoordelijk voor de strategie, het lange termijn beleid en uitvoering van risicoanalyses.

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar met een mogelijke verlenging van één termijn. De beroepen en nevenfuncties (zie pagina 122) van bestuursleden leveren geen risico op voor belangenverstrengeling en de onafhankelijkheid is niet in het geding. Het bestuur stelt jaar- en meerjarige strategieplannen vast, net als jaar begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen. Voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening informeert een externe accountant het bestuur over de bevindingen.

Tijdens bestuursvergaderingen rapporteert de directeur aan het bestuur over inhoudelijke, financiële en personele ontwikkelingen. De erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt eisen aan de bestuurlijke inrichting van de organisatie en het bestuur past de Governance Code Cultuur toe voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit. Voor onkosten kunnen bestuursleden op verzoek gebruik maken van een vacatieregeling voor bestuursleden met een maximum van 1700 euro per jaar. Het bestuur kwam viermaal per jaar bijeen voor een bestuursvergadering.

Partners

Bij het realiseren van de doelstellingen ontvangt de Vrolijkheid bijzonder waardevolle steun van de Adessium Foundation, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Nationale Postcode Loterij, Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Asiel, Migratie en Integratiefonds. Overige partners staan achterin het verslag genoemd.

De Vrolijkheid heeft een actief fondsenwervingsbeleid dat bestaat uit het benaderen van fondsen, gemeenten en provincies, scholen, kerken, serviceclubs, bedrijven en particuliere donateurs. Dit beleid wordt uitgevoerd door twee landelijk werkende fondsenwervers en een fondsenwerver die lokaal werkende programmacoördinatoren ondersteund bij het werven van lokale fondsen en subsidies. Zowel landelijk als lokaal werkt de Vrolijkheid samen met partnerorganisaties die financieel en inhoudelijk bijdragen aan de activiteiten van de Vrolijkheid.

De financiële bijdragen die de Vrolijkheid ontvangt zijn voor het grootste deel geoormerkt voor specifieke projecten of programma’s. Dit was ook in 2020 het geval.

 

Organisatorische ontwikkelingen 2020

Op 30 juni 2020 presenteerde het MT een aantal organisatorische wijzigingen. Aanleiding voor deze ingreep was de coronacrisis, de behoefte aan een scherpere jaarplanningscyclus en de veranderde onderlinge werkafspraken i.v.m. het toegenomen thuiswerken. Reset 2020 was de start van nieuwe werkafspraken waarin de landelijke projectleiders maandelijks voortgang rapporteren aan de directeur en waarin (deel)projecten gestructureerd worden ontwikkeld en uitgevoerd o.a. door nieuwe werkafspraken en een duidelijke projectmatige aanpak. Jaarlijks terugkerende cycli (projectontwikkeling, fondsenwerving, uitvoering, evaluatie, rapporteren) werden opnieuw geprioriteerd en ingebed in de onderlinge samenwerking. Naast interne communicatiesystemen zoals email en het CRM-systeem werd in 2020 Slack geïntroduceerd om het projectmatige samenwerken te stroomlijnen. 

 

Image

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is bij de Vrolijkheid direct verbonden aan de doelstelling van de organisatie. De stichting legt van nature de nadruk op het sociale aspect van verantwoord ondernemen door maatschappelijke, economische en persoonlijke effecten in acht te nemen.

De Vrolijkheid houdt rekening met belanghebbenden en waakt ervoor dat de organisatie niet deelneemt aan activiteiten die niet in het belang zijn van de doelgroep. Door positieve verhalen te delen geeft de Vrolijkheid een geluid tegen uitsluiting en vooroordelen.

Als maatschappelijke organisatie draagt de Vrolijkheid waar mogelijk bij aan een duurzame en eerlijke wereld. Dit werkt door in een groene en sociale bedrijfsvoering, zoals groene energie, afvalscheiding en een milieuvriendelijk schoonmaakbedrijf. Ook de banken en verzekeraars van de Vrolijkheid zijn zoveel mogelijk duurzaam en maatschappelijk verantwoord.

De stichting zet zich actief in om drempels weg te nemen voor mensen die voor ons werken. De Vrolijkheid wil zo bijdragen aan inclusie en integratie van mensen die recentelijk in Nederland zijn komen wonen.

Image

Risicobeleid

Eens per jaar inventariseren en bespreken het bestuur, de directie en het managementteam de belangrijkste risico’s en onzekerheden, zowel binnen de Vrolijkheid als in het bredere werkveld. Daarbij ligt de focus op het voorkomen van risico’s, maatregelen om risico’s te verkleinen en preventieve oplossingen. De Vrolijkheid werkt in een veranderende omgeving met onzekerheden, maar is ten aanzien van organisatorische, financiële en bedrijfsrisico’s risicomijdend.

De risicoanalyse van de Vrolijkheid bestaat uit een risicomatrix (gebaseerd op ISO31000) met vier hoofdcategorieën: strategische, operationele, financiële en juridische risico’s. Per categorie is een percentage geïdentificeerd van de mogelijke kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet en een bedrag voor de mogelijke impact van dat risico. Kans maal impact levert een waarde op voor de inherente risico’s die de Vrolijkheid loopt, waarna bijbehorende beheersmaatregelen leiden tot een restrisico. Ter afdekking van dit restrisico houdt de Vrolijkheid een continuïteitsreserve aan.

In 2020 werden risico’s ten aanzien van de digitale aspiraties van de stichting toegevoegd, het thuiswerken en risico’s van een pandemie t.a.v. fondsenwerving. Het totale restrisico nam hierdoor toe tot 850 duizend euro, waarna werd besloten de continuïteitsreserve van 800 duizend euro te verhogen met 50 duizend euro. Dit resulteert in een weerbaarheidsindex van 1 (deze index is de ratio van de aanwezige continuïteitsreserve gedeeld door de benodigde reserve volgens de risicokwantificering).

Strategische risico’s

Toegang tot azc’s 

Toegang tot azc’s is voor de Vrolijkheid cruciaal in het uitvoeren van de missie. Deze toegang wordt gegeven door het COA. Het COA stelt ruimtes en andere faciliteiten ter beschikking en draagt op een groot aantal locaties ook financieel bij aan de activiteiten van de Vrolijkheid. De bereidheid van een lokaal COA team is doorslaggevend in de toelating van de Vrolijkheid tot een azc.

Voor de Vrolijkheid is een goede relatie met het COA daarom van groot belang, zowel op operationeel, directioneel als bestuurlijk niveau. Formeel liggen de landelijke afspraken vast in een intentieverklaring op bestuurlijk niveau. Per azc wordt dit aangevuld met een lokaal convenant per azc.

De samenwerking met het COA in 2020 verliep over het algemeen zeer positief. Dit bleek ondermeer uit een stijging van de lokale financiële bijdragen door het COA (die uitkwamen op een bedrag van €128.250), bereidheid om mee te werken aan oplossingen in het bereiken van kinderen en jongeren en de afwezigheid van klachten.

Tijdens de pandemie werd duidelijk dat de Vrolijkheid behoefte heeft aan een digitaal platform voor online activiteiten. Een dergelijk platform dient ter ondersteuning van de activiteiten en is essentieel wanneer fysieke toegang tot azc’s onmogelijk is.

Na evaluatie van de klachtenregeling en de vertrouwenspersoon werd in 2020 besloten om deze onderdelen te professionaliseren waarna beide diensten werden uitbesteed. Eventuele klachten over de Vrolijkheid worden zo zorgvuldig afgehandeld met behulp van een heldere klachtenprocedure. In 2020 zijn geen formele klachten binnengekomen.

Toe- en afname van het aantal mensen in de asielopvang kan een effect hebben op de locaties waar de Vrolijkheid werkt als dit resulteert in het openen of sluiten van nieuwe azc’s. Dit risico vangt de organisatie op door te werken met flexibel inzetbare teams en activiteiten en inrichtingselementen die relatief gemakkelijk verplaatsbaar zijn. In 2019 bleef het aantal azc’s redelijk constant. De Vrolijkheid startte op 3 nieuwe locaties (azc Azelo, Baexem en Apeldoorn) en werd niet gedwongen om voortijdig te stoppen door sluitingen.

Reputatie 

Het onderwerp ‘asiel’ is politiek beladen en de doelgroep is vaak in het nieuws. Door positieve en politiek- en religieus neutrale uitingen blijven de risico’s die samenhangen met de positionering van de Vrolijkheid beperkt. Desalniettemin kunnen incidenten en onzorgvuldige communicatie op een azc leiden tot reputatieschade. Door een laagdrempelige, persoonlijke organisatiecultuur en zorgvuldige begeleiding, training en monitoring van de lokale teams verlaagt de Vrolijkheid de kans hierop. Er wordt alleen gewerkt met mensen die in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en op basis van een ondertekende gedragscode. Daarnaast hanteert de Vrolijkheid een meldprotocol kindermishandeling en (seksueel) misbruik.

In 2020 werden enkel beleidsdocumenten aangescherpt of nieuw geïntroduceerd. Hieronder vallen de gedragsverklaring, integriteitscode, beleid ter bescherming van kinderen, meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, meldprocedure misstanden en een klachtenregeling voor ongewenste omgangsvormen.

Er hebben zich geen voorvallen voorgedaan die hebben geleid tot reputatieschade voor de Vrolijkheid. Andere Goede Doelen organisaties kwamen ook niet in het nieuws met berichten die een mogelijke impact zouden kunnen hebben op de reputatie van de hele sector.

Toegang tot middelen

De uitgesproken focus op kunstzinnige activiteiten maakt de Vrolijkheid uniek in Nederland, maar de Vrolijkheid is niet de enige organisatie die activiteiten voor kinderen en jongeren organiseert in azc’s. Zo bieden War Child, UNICEF en Save the Children samen binnen het TeamUp programma sport en spelactiviteiten. Ook zijn er een aantal kleinere organisaties lokaal actief. Er bestaat een risico dat de fondsenwerving voor deze activiteiten concurreert met die van de Vrolijkheid. De Vrolijkheid stemt haar activiteiten waar mogelijk goed af met deze andere organisaties, waardoor verschillende programma’s goed naast elkaar uitgevoerd kunnen worden. Dit heeft geen aanwijsbare invloed gehad op de Vrolijkheid.

Het is aannemelijk dat de coronacrisis een impact zal hebben op de beschikbare middelen voor organisaties zoals de Vrolijkheid. Dit zou kunnen leiden tot een afname van het resultaat fondsenwerving. Uit een onderzoek van het CBF in samenwerking met de Radboud Universiteit blijkt dat vooral donaties van bedrijven en particulieren lager uitvallen.

Corperate en particuliere donaties vormen voor de Vrolijkheid (vooralsnog) een relatief bescheiden deel van haar inkomsten.

 

Operationele risico’s

Kwaliteit medewerkers

Stichting de Vrolijkheid werkt vanuit een eigen visie en gezamenlijke waarden. De implementatie van methodiek, werkprocedures en trainingen dragen bij aan het borgen van de kwaliteit van het werk van medewerkers. De competenties en weerbaarheid van medewerkers blijven desondanks een voortdurend aandachtspunt. De Vrolijkheid is zorgvuldig in de werving en selectie van nieuwe programmacoördinatoren en kunstenaars. Voor medewerkers is er een intensief trainingsprogramma (de Vrolijke Academie) en de kwaliteit en het verloop van medewerkers worden gemonitord. 2020 was een uitdagend jaar voor de medewerkers van de Vrolijkheid omdat veel improvisatievermogen en flexibiliteit werd gevraagd om Vrolijkheid te kunnen blijven organiseren. Ook het werken vanuit thuis stelde medewerkers op de proef en het digitaal organiseren van activiteiten en vergaderingen.

Fraude 

De laagdrempelige en persoonlijke organisatiecultuur bij de Vrolijkheid draagt bij aan het voorkomen van fraude. De lijntjes zijn kort, mensen kennen elkaar en afspraken zijn transparant. Ondanks dat het vele thuiswerken in 2020 een negatief effect had de gangbare persoonlijk organisatiecultuur is het gelukt om op afstand goed te blijven samenwerken. Er werden geen gevallen van fraude gemeld of waargenomen. De financiële- en contractadministratie is ingericht volgens het zogenaamde ‘4-ogenprincipe’ en adequate functiescheiding versterkt de rechtmatigheid van afspraken en betalingen.

Digitaal contact

Offline heeft de Vrolijkheid 20 jaar ervaring in het bereiken van kinderen en jongeren in azc’s. Het digitaal betrekken en bereiken van kinderen en jongeren in azc’s is daarentegen helemaal nieuw. De huidige staat van wifi netwerken en beschikbare digitale apparaten in azc’s zorgen ervoor dat niet alle kinderen en jongeren kunnen deelnemen en (deel)projecten niet of in mindere mate kunnen worden uitgevoerd. In samenwerking met de Werkgroep Kind in azc bepleit de Vrolijkheid verbetering van de kwaliteit van wifi-netwerken op azc’s waar dit nog niet voldoende is. Het COA en de politiek hebben inmiddels beloftes gedaan om te investeren in deze netwerken.

Financiële risico’s

Rechtmatige bestedingen

Stichting de Vrolijkheid minimaliseert financiële risico’s en beheert het vermogen op direct opvraagbare spaarrekeningen bij Triodosbank, ING Bank en SNS Bank. Gegeven haar inkomstenbasis en vermogenspositie is de Vrolijkheid risicomijdend. Met inachtneming van ethische normen streeft de stichting naar een maximaal financieel rendement.

De beschikbare liquide middelen zijn door het veelal projectmatige karakter tijdelijk en derhalve ongeschikt voor het beleggen in aandelen, obligaties, onroerend goed of andere risicodragende beleggingen.

Baten worden veelal achteraf definitief vastgesteld wanneer is aangetoond dat aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Voldoende kennis van deze voorwaarden, controle op de uitvoering van projecten, advies en alertheid ten aanzien van veranderingen dragen zorg voor rechtmatige bestedingen binnen de Vrolijkheid. In 2020 werden geen onrechtmatige bestedingen geconstateerd.

Afhankelijkheid van een klein aantal grote fondsen

In verband met risicospreiding is het voor de Vrolijkheid van belang niet afhankelijk te zijn van één of enkele inkomstenbronnen. Dit bleef ook in 2020 een aandachtspunt. De projectinkomsten van de Vrolijkheid kenmerken zich door een grote mate van spreiding. Zowel grote en kleine, landelijke en lokale fondsen, subsidies, kerken, serviceclubs en donateurs dragen bij aan een gevarieerd palet aan inkomsten.

Liquiditeit

Inzicht in de liquiditeit is essentieel voor de financiering van de activiteiten. Fondsen en subsidies worden onder verschillende voorwaarden toegekend met gevolgen voor het tijdstip waarop overgegaan wordt tot uitbetaling. De Vrolijkheid ontvangt haar inkomsten vooraf, achteraf en/of op basis van voorschotten. De liquiditeitspositie wordt minimaal eens per kwartaal geanalyseerd. Inhoudelijke en financiële planning en monitoring beperkt mogelijke over- en onderbesteding. Helderheid over declarabele kosten en de naleving daarvan voorkomt dat kosten achteraf als niet subsidiabel worden beoordeeld. Zo voorkomt de Vrolijkheid lager vastgestelde subsidies en mogelijke terugbetaling. Wanneer subsidies eenmaal zijn vastgesteld vervalt het risico op terugbetaling. Bij meerjarige projecten neemt het risico op mogelijke terugbetaling toe omdat dit veelal om grotere bedragen gaat over een langere termijn.

In 2020 was er voldoende liquiditeit aanwezig voor de uitvoering van alle projecten en de reguliere bedrijfsvoering. Door een vooruit ontvangen bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor het project Beeld//Formers is het vooruitzicht dat de liquiditeit ook voor de komende twee jaar geen probleem zal zijn.

Image

Monitoring en rapportages

Ieder kwartaal stellen programmacoördinatoren inhoudelijke rapportages op van de activiteiten op het azc. Zo’n kwartaalrapportage geeft inzicht in het aantal deelnemers dat is bereikt, het aantal workshops en projecten, de status van de regionale fondsenwerving, voorbeelden en verhalen, de planning van het komende kwartaal en personele ontwikkelingen.

Aan de hand van deze rapportages worden resultaten gevolgd en doelstellingen waar nodig aangepast. Via het CRM systeem wordt inzicht verschaft in de lokale budgetten en dekkingsplannen. Deze financiële overzichten voor de lokale teams worden elke 6 weken geactualiseerd.

Onderdeel van het CRM systeem is een ‘tel app’ die workshopbegeleiders in staat stelt om eenvoudig het aantal kinderen per workshop door te geven op hun eigen mobiele telefoon. Dit vergroot het inzicht in het bereik van de Vrolijkheid.

De financiële en inhoudelijke resultaten worden gebundeld tot een managementkwartaalrapportage. De directeur beoordeelt deze en rapporteert aan het bestuur.

Verslaglegging en transparantie

De Vrolijkheid houdt in alle lagen van de organisatie toezicht op de optimale besteding van middelen, zodat de doelstelling zo effectief en doelmatig mogelijk gerealiseerd wordt. Intern wordt eens per kwartaal verslag uitgebracht door middel van uitgebreide geconsolideerde kwartaalrapportages, bestaande uit een staat van baten en lasten, lastenverdeling, een liquiditeitsoverzicht, balans en financieel overzicht van de budgetten per azc. Het bestuur stelt deze rapportages vast. Publieke verantwoording vindt plaats in dit jaarverslag en in de jaarrekening. Waar nodig ontvangen projectfinanciers een rapportage van afzonderlijke projecten.

In 2020 werd het CBF certificaat (Centraal Bureau Fondsenwerving) gecontinueerd. Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Het CBF controleert goede doelen en beoordeelt het bestuur, beleid en bedrijfsvoering en de wijze waarop verslag wordt uitgebracht.

 

Wet- en regelgeving 

De Vrolijkheid werkt veel met freelancers en volgt de veranderende wet- en regelgeving op de voet. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is hierbij van toepassing. Legaltree Advocaten en het verloningsbedrijf Tentoo adviseren de Vrolijkheid en elk jaar wordt geëvalueerd of de wijze waarop freelancers worden ingehuurd voldoet aan de wet. In 2020 zijn geen veranderingen opgetreden en maakte de Vrolijkheid gebruik van model opdrachtovereenkomsten en verloning via Tentoo.

In 2020 werden verschillende landelijke maatregelen afgekondigd met betrekking tot de coronabestrijding. De Vrolijkheid volgde deze vanzelfsprekend op, zowel op het kantoor in Amsterdam als op de azc’s. Het grootste deel van het jaar werkte maximaal vier werknemers tegelijkertijd op het kantoor. In de azc’s volgde de lokale teams de aanwijzingen van het COA.

Het bestuursverslag en de jaarrekening van de Vrolijkheid zijn opgesteld in overeenstemming met Richtlijnen 640 en 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur van Stichting de Vrolijkheid heeft op 10 maart 2020 het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 vastgesteld.