Vrolijkheid Almere 1.jpg


Missie

De Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in asielopvangcentra.

Visie
De Vrolijkheid acht de samenleving verantwoordelijk om jonge mensen in de asielopvang welkom te heten en geeft zelf het voorbeeld door met hen in contact te treden, op gelijkwaardige basis samen te werken en nieuwe verbindingen te leggen. Zo dragen we bij aan de inclusie van jonge azc-bewoners in de Nederlandse samenleving. 

De Vrolijkheid streeft ernaar het leven in asielzoekerscentra voor jonge bewoners minder schadelijk te maken. Alle kinderen zijn levenskunstenaars. De Vrolijkheid wil jonge azc-bewoners de ruimte bieden dat te blijven, waar zij zich na hun tijd in het azc ook zullen vestigen. De Vrolijkheid wil kinderen  structureel de mogelijkheid bieden kind te kunnen zijn en zich te kunnen uiten, mét of zonder taal. In workshops van de Vrolijkheid krijgen ze de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen en hun veerkracht te versterken.

Het ontwikkelen van talenten van kinderen in een azc vraagt om een speciale aanpak. Jaren geleden zagen we al snel dat we niet uit de voeten konden met bestaande methodieken. Dus hebben we zelf een visie ontwikkeld aangepast op de specifieke situatie van kinderen in een azc.

De vijf principes van de Vrolijkheid
Bij al onze projecten hanteert de Vrolijkheid vijf principes, de vijf V’s. Op basis daarvan ontwerpen en evalueren wij programma’s. 

 1. Vrolijkheid
  In al onze activiteiten zit positieve dynamiek. Elke workshop die wij geven, moet voor de kinderen een bijzonder moment zijn.
 2. Verhaal
  Herkenning en erkenning van de verhalen van de kinderen is van groot belang. Kinderen geven vorm aan hun verhaal en kunnen hun eigen ervaringen inbrengen.
 3. Veiligheid
  Onze programma's hebben structuur en continuïteit. Kinderen hebben hun eigen plek en krijgen de ruimte, óók om niet mee te doen als ze dat willen.
 4. Vertrouwen
  Kinderen ontvangen positieve feedback tijdens onze activiteiten. Onze begeleiders zijn er voor hen, letterlijk en figuurlijk, en ze verhouden zich gelijkwaardig tot hen.
 5. Veerkracht
  In al onze activiteiten investeren we in het positieve en in de veerkracht en talenten van kinderen.

Het kwaliteitskader voor de coördinatie van Vrolijke programma's is beschreven in Eerste hulp bij Vrolijkheid.

Veel ervaring

De Vrolijkheid heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het werken met verschillende doelgroepen op het azc.
Hieronder lees je meer over onze visie op projecten met betrekking tot 
Jongeren
Ouders en kinderen 
Afscheid

Onderzoeksresultaten
Het adviesrapport Zó kan het ook! (2016) van de Stuurgroep "Kind in azc" stelt dat kinderen in azc's behoefte hebben aan activiteiten als die van de Vrolijkheid. Het bepleit de aanwezigheid van de Vrolijkheid in alle Nederlandse azc's. Door de Vrolijke activiteiten kunnen kinderen bepaalde vaardigheden aanleren zoals samenwerken, vertrouwen en respect. Dat helpt om hun veerkracht te versterken en beter om te gaan met sociaal-emotionele thema's. Het rapport is hier te downloaden. Ook een eerder onderzoek van dr. Kees Laban (VU, Amsterdam, 2010) wees in die richting.

In 2014 voerden Ties de Ruijter en Sarah Haaij op de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van de Vrolijkheid een onderzoek uit naar de mogelijke impact van onze activiteiten in asielzoekerscentra. De resultaten kun je hier downloaden.

Een onderzoek uit 2012 van Floor ten Holder en Marije de Boer, Kleine stappen van grote betekenis (Vrije Universiteit Amsterdam), toonde ook al aan dat onze veerkracht-georiënteerde benadering positief bijdraagt aan het welzijn van azc-bewoners. Ook het ruimte maken voor sociale verbindingen, externe contacten, afleiding en eigen verantwoordelijkheid zorgen voor versterking van de broodnodige veerkracht. Deze factoren leveren niet alleen de asielzoekers zelf maar ook de samenleving als geheel meer winst op. Meer weten? Download hier.

Voor even heb je het gevoel dat er wat gebeurt in je leven in plaats van dat het stilstaat.