(Vrolijkheid) بنیادفرولكهايد

بنیاد فرولكهايد

De Vrolijkheid

بنیاد Vrolijkheid (بنیاد ملی ارتقاء خوشبختی) شبکه ای از هنرمندان حرفه ای و سازمان دهندگان فرهنگی است. ما پروژه های هنری را در مراکز Azc (مراکز پناهندگی) درهلند به همراه کودکان، جوانان و والدین آن ها که ساکن این مراکز هستند و با کمک داوطلبان زیادی برگزار می کنیم.

از رقص، تئاتر، موسیقی، رسانه های جدید و هنرهای تجسمی به عنوان ابزاري برای شکل دادن داستان استفاده می کنیم. فضاهای شاد برای افراد، الهام بخش است و باعث می شود كه فرد درگیر تجربیات جدید شده واین امر موجب کشف استعدادهای شخص می شود.

 

مأموریت

با سازماندهی تجربیات هنری، ما در توسعه و توانمندسازی کودکان، جوانان و والدین آنها که در azc زندگی می کنند، سرمایه گذاری می کنیم.

چشم انداز

ما معتقدیم که جامعه ما باید از جوانان ساکن Azc استقبال کند و ما می خواهیم با ارتباط با آنها و همکاری با آنها به آنها نشان دهيم كه ما آنها را در يك رده با خودمان ميدانيم. از این طریق ما به دنبال بهبود گنجاندن جوانان ساکن در Azc در جامعه هستیم.