شرکت ها و کارآفرینان

شرکت ها و کارآفرینان

از آنجا که بنیاد Vrolijkheid از لحاظ ساختاری تأمین اعتبار نمی شود، ما به کمک های مالی وابسته می شویم.

به عنوان یک شرکت یا کارآفرین ، شما می توانید از کارهای ما پشتیبانی کنید، به عنوان مثال با تأمین بودجه رویدادها یا برنامه ها، کمک به تخصص، شبکه یا منابع خود

برای بحث در مورد راه های احتمالی برای حامی مالی، لطفا با Sam Yazdanpanah تماس بگیرید: sam@vrolijkheid.nl.

 

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر