پنج اصل اساسی ما

پنج اصل ما

De Vrolijkheid hanteert vijf principes voor alle projecten: de 5 V’s. Op basis daarvan worden activiteiten en programma’s ontworpen en geëvalueerd.

تصویر

بنیاد Vrolijkheid همیشه منطبق بر پنج اصل کار می کند که ما از آنها به عنوان راهنما برای طراحی فعالیت ها و برنامه های خود و همچنين به عنوان یک استاندارد ارزیابی استفاده می کنیم.

شادابی ارزش اصلی ما است. در بنیاد Vrolijkheid ما بر ایجاد پویایی مثبت، لحظه های سرشار از حس رهايی و به طبع، رقم زدن خاطرات به ياد ماندنی تمرکز می کنیم.

ایمنی مسئله ای قابل تأمل در azc است. به همین دلیل ما بر سازماندهی تیم های پایدار و ثابت از هنرمندان و داوطلبان سعي داريم تا با این امر بتوانیم محیطی ایمن ایجاد نماییم تا همه بتوانند در آن آسوده باشند.

اعتماد به خود و به دیگران در طی مراحل پناهندگی كار آسانی نیست. بنابراین ایجاد روابطی بر پایه اعتماد متقابل، یک عنصر مهم در هر پروژه هنری است که توسط بنیاد Vrolijkheid سازماندهی می گردد.

داستان هایی که از طریق اشکال هنری ایجاد می شوند، همان چیزی هستند که امیدواریم آنها را تولید کنیم. زیرا گفتن داستان خود و دریافت شناخت برای آن می تواند شخص را خوشحال كند.

تاب آوری، توانایی مثبت بودن علی رغم شرایط سخت است. در بنیاد Vrolijkheid با سرمایه گذاری در استعداد، جاه طلبی ها و ویژگی های خود، بر تقویت تاب آوری کودکان و نوجوانان از طریق هنر تمرکز می کنیم.

First Aid for Vrolijkheid

 

تصویر