سازمان

سازمان

بنیاد Vrolijkheid شبکه ای از هنرمندان حرفه ای و مجریان فرهنگی است. هر azc تیم Vrolijkheid مخصوص به خود را دارد که مسئول برگزاری یک برنامه محلی است. تیم های محلی توسط دفتر ملی پشتیبانی می شوند که تیم های خاصی برای هماهنگی و محتوا، ارتباطات و جمع آوری کمک مالی و مدیریت و مدیریت مشاغل تشکیل می دهد. مديرکل موسسه Vrolijkheid آقاي Taco Ruighaver هست.

هیئت مدیره بنیاد Vrolijkheid بر روی كار كارمندان خود نظارت می کند و با نظرات خود آنها را راهنمایی می کند. 

اعضای عبارتند از:

Hassina Bahar
Mayk Koria
Funda Müjde 
Charlotte van Rappard-Boon (دبیرهیئت مدیره) 
Tom Schram (دبیر امور مالی)
Samiya Saiid 

Statuten de Vrolijkheid
Bestuursreglement en RvT-reglement
Strategisch meerjarenplan 2021 - 2024
CBF Erkenningspaspoort

 

تصویر

همه تیم های ما از آقایان و بانوان، اعضای جوان و مسن، همکاران باسابقه وبدون سابقه پناهندگی، هنرمندان و فرهنگیان تشکیل شده است. همان اندازه متفاوت و متنوع همانند ساکنین مراکزAzc. ما معتقدیم که تنوع باعث افزایش کیفیت کار ما می شود.

Jaarverslagen

تصویر

Beleidsdocumenten

Vertrouwenspersoon Stichting de Vrolijkheid:
Ruben Reinders
Gimd/Zorg van de Zaak
Overschiestraat 184,1062 XK, Amsterdam 
M: 06 3816 72 71 | T: 088  800 85 00
E: r.reinders@gimd.nl | www.gimd.nl 

 

 

 

 

تماس با ما

نشانی:
Rigakade 16
1013 BC Amsterdam
The Netherlands
ایمیل: info@vrolijkheid.nl
تلفن:  +31(0) 206273287

حساب بانکی:
IBAN: NL47 TRIO0338728139
RSIN: 809812290
KvK-nummer: 34123985

CBF Erkenningspaspoort De Vrolijkheid

تصویر