goldenlifefoundation_190316-004.jpg

Organisatie

Nationale stichting ter bevordering van Vrolijkheid, kortweg: de Vrolijkheid is een multiculturele netwerkorganisatie, die met kunst investeert in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in asielopvangcentra. De Vrolijkheid doet dit door wekelijks op een vast moment met een kunstenaar workshops te bieden in onder meer de disciplines muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, film, fotografie, mediakunst en (nieuwe) media. De Vrolijkheid streeft ernaar het leven in asielzoekerscentra voor jonge bewoners zo minder schadelijk te maken en ruimte en omstandigheden te scheppen die de veerkracht van jongeren versterkt en hun talenten tot bloei helpt komen.

Dat doet de Vrolijkheid...
... in minimaal 27 azc's (en liefst meer)
... door wekelijks op een vast moment met een kunstenaar workshops te bieden in onder meer de disciplines muziek, dans, theater, beeldende kunst,
spoken word, film, fotografie, mediakunst en
(nieuwe) media
... voor drie doelgroepen: Kinderen t/m 14 jaar, Kinderen met hun ouders en Jongeren van 15 t/m 25 jaar
... in door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ter beschikking gestelde ruimtes die het midden houden tussen een
safe space en een atelier
... volgens ons veerkracht-georiënteerde benaderingsmodel (5V's, kunst, co-creatie, divers samengestelde teams bestaande uit kunstenaars en vrijwilligers van binnen en buiten het azc, in samenwerking met en/of samen met ouders)
omdat we zo voor jonge azc-bewoners bijdragen aan:
* het vinden en vergroten van eigen kracht en capaciteiten
* het ontdekken van dromen en het tot wasdom brengen van talenten
* het vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen
* het welzijn en psychosociale ontwikkeling

Wil je meer weten over onze plannen en ambities? Het strategieplan 2017-2020 is hier downloadbaar.

Medewerkers in het land
De belangrijkste medewerkers van de Vrolijkheid werken in de azc's. Zij organiseren en begeleiden de workshops voor kinderen en jongeren. Hun werk is lokaal en zij proberen vaak ook de omgeving van een azc bij een project te betrekken. Kijk op de landkaart voor alle plekken waar onze vrolijke medewerkers actief zijn en hoe je ze bereiken kunt.

Kantoor in Amsterdam
De Vrolijkheid heeft onder leiding van directeur Taco Ruighaver een klein en flexibel team op het kantoor in Amsterdam (foto). Met zo'n vijftien mensen wordt de gehele bedrijfsvoering uitgevoerd, worden communicatiemiddelen gemaakt, fondsen geworven, projectaanvragen geschreven, projecten aangestuurd en verantwoord. Ook worden hiervandaan de medewerkers in het land ondersteund. Wil je weten wie je waarover kunt spreken of mailen? Klik hier.

Bestuur
Ons bestuur (foto hierboven) bestaat uit mensen met kennis, ervaring en deskundigheid op het terrein van management, ideële organisaties, vluchtelingen en asielzoekers. Het bestuur houdt toezicht en stelt strategie, beleid en jaarplannen vast. De bestuur statuten zijn hier downloadbaar.
Onze bestuursleden doen hun werk onbezoldigd, dus als vrijwilliger. Het bestuur bestaat uit:

  • Charlotte van Rappard (voorzitter)
  • Tom Schram (penningmeester)
  • Funda Müjde
  • Samiya Saiid
  • Brian Lo Sin Sjoe
  • Mayk Koria


Beloningsbeleid en onkostenvergoeding
Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en kunnen een vergoeding krijgen voor reiskosten op basis van werkelijk gemaakte kosten (OV of een kilometervergoeding van 0,19 cent). De vergaderingen van het bestuur vinden plaats op het kantoor van de Stichting in Amsterdam. Op verzoek komen bestuursleden in aanmerking voor vacatiegeld voor het bijwonen van de vergaderingen, e.e.a. binnen de regels die daarvoor gelden voor ANBI's. Bestuursleden hebben recht op een vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, voor zover deze door de penningmeester zijn goedgekeurd.

Het bestuur stelt de bezoldiging van de directeur vast. De structuur en hoogte van de bezoldiging van de directeur sluiten aan bij het karakter van de stichting en zijn in overeenstemming met de gedragscodes en richtlijnen voor goede doelen organisaties. De stichting vermeldt de hoogte van het directiesalaris standaard in het jaarverslag. Stichting de Vrolijkheid hanteert voor de bezoldiging van haar medewerkers een eigen, in 2018 opgestelde loonschaalindeling. Dit salarishuis volgt de salarisadvieslijnen van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland (GDN) en kent vijf functiegroepen. In grote lijnen volgt de Vrolijkheid het CAO Sociaal Werk. Omdat deze op een aantal fronten niet goed aansluit bij de organisatie formuleert de Vrolijkheid een zgn. ‘Vrolijk COA’. Hierin staat het geheel van arbeidsvoorwaarden zoals die voor de medewerkers gelden vermeldt. Het merendeel van de mensen die voor Stichting de Vrolijkheid werken is vrijwilliger. Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en kunnen een onkostenvergoeding krijgen voor reiskosten op basis van 2e klas per openbaar vervoer.

Klachtenprocedure
De Vrolijkheid staat voor de 5 V’s, ook wanneer verschillen van mening ontstaan en er redenen zijn om een klacht in te dienen. De Vrolijkheid neemt uw mening en opmerkingen serieus; liefst natuurlijk voordat er redenen zijn om een klacht in te dienen. Kijk hier voor meer informatie over onze klachtenprocedure. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Als maatschappelijke organisatie wenst de Vrolijkheid bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. Vanuit dat ideaal heeft de stichting de laatste jaren diverse maatregelen genomen die haar bedrijfsvoering groener en socialer maakte. Zo gebruikt de Vrolijkheid groene energie, scheidt het zijn afval en zet de stichting zich actief in om drempels weg te nemen voor mensen die voor ons werken en zo bij te dragen aan inclusie en integratie van mensen die recentelijk in Nederland zijn komen wonen. De Vrolijkheid kiest zijn banken en verzekeringen primair op basis van duurzaam, maatschappelijk verantwoord financieel beheer en financiële soliditeit.


Jaarverslagen
De Vrolijkheid brengt jaarlijks verslag uit van zijn activiteiten. Hieronder kun je de jaarverslagen*  downloaden van de afgelopen jaren.

> Jaarverslag 2018
> Jaarverslag 2017
> Jaarverslag 2016
> Jaarverslag 2015
> Jaarverslag 2014
> Jaarverslag 2013

* In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening, prevaleert de laatste.

Adres

Rigakade 16
1013 BC Amsterdam
Telefoon 020 6273287
E-mail info@vrolijkheid.nl

RSIN: 809812290
KvK-nummer: 34123985

Voor een actueel overzicht inclusief contactgegevens van alle vrolijke locaties in het land, klik hier.