داوطلبان

داوطلبان

تصویر

آیا می خواهید در فعالیت های بنیاد Vrolijkheid شرکت کنید و در شبکه هنرمندان و برگزارکنندگان فرهنگی ما درگیر شوید؟ پس لطفا به عنوان داوطلب با ما همراه شوید.

کار ما به حضور داوطلبان بستگی دارد وبا آن رونق می گیرد. بسته به ترجیحات و استعدادهای شما می توانید از کارگاه های آموزشی ما حمایت کنید، فضاهای شاد را تزئین کنید و آنها را حفظ کنید، رویدادهایی را ترتیب دهید، به کارهای اداری و جمع آوری کمک های مالی و سایر کارهای ضروری کمک کنید.