مأموریت و چشم انداز

مأموریت

با سازماندهی تجربیات هنری، ما در توسعه و توانمندسازی کودکان، جوانان و والدین آنها که در azc زندگی می کنند، سرمایه گذاری می کنیم.

چشم انداز

ما معتقدیم که جامعه ما باید از جوانان ساکن Azc استقبال کند و ما می خواهیم با ارتباط با آنها و همکاری با آنها به آنها نشان دهيم كه ما آنها را در يك رده با خودمان ميدانيم. از این طریق ما به دنبال بهبود گنجاندن جوانان ساکن در Azc در جامعه هستیم.

تصویر